blog

Svátek Nejdražší Krve Ježíše Krista

30. 6. 2014 22:26
Rubrika: Modlitby
 
Svátek Nejdražší Krve Ježíše Krista, který měl až do reformy liturgického kalendáře hodnost slavnosti první třídy, zrušil papež Pavel VI. s tím, že ho vsunul do slavnosti Božího Těla. Vyvolalo to velké rozčarování u ctitelů Nejdražší Krve, především řeholních společností a četných institutů, které se této úctě zasvětily. Papež Pavel VI. je přijal ve zvláštní audienci a nakonec jim přiznal právo slavit dále liturgicky 1. července svátek Nejdražší Krve. Kněží, kteří slouží mši sv. ve starém ritu, jej slaví 1. července jako svátek 1. třídy.
 
Bůh se stal člověkem. Kristus, Otcovo Slovo, přišel, aby nás vykoupil, a to svou Krví. Tato Krev je tak drahocenná, že "jediná její krůpěj stačila, aby všeho světa viny obmyla"
(sv. Tomáš Akvinský). 
 
1. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za rozšíření a povýšeni své drahé matky, svaté církve, za zachování a blaho její viditelné Hlavy, nejvyššího Velekněze římského, za kardinály, biskupy a pastýře duší i za všechny služebníky svatostánku.
Sláva Otci atd.
 
V. Budiž stále veleben a díky zahrnován Pán Ježíš.
R: Jenž nás vykoupil svou Krvi.
 
2. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za pokoj a svornost mezi katolickými králi a knížaty, za ponížení nepřátel svaté víry a za blaho lidu křesťanského.
Sláva Otci atd.
Budiž stále veleben...
 
3. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za obrácení nevěřících, za vyhubení všech bludů a za obrácení hříšníků.
Sláva Otci atd.
Budiž stále veleben...
 
4. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za všechny své příbuzné, přátele i nepřátele, za nuzné, nemocné a soužené, a za všechny, o nichž víš, že mám povinnost se za ně modliti, a chceš, abych se za ně modlil.
Sláva Otci atd.
Budiž stále veleben...
 
5. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za všechny, kteří se dnes odeberou na onen svět, abys je zachránil od trestů pekelných a přijal co nejdříve do své slávy.
Sláva Otci atd.
Budiž stále veleben...
 
6. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za všechny, kteří miluji tento tak veliký poklad, dále za ty, kteří se mu ve spojení se mnou klanějí a jej uctívají, a konečně za ty, kteří se přičiňují o rozšíření úcty k němu.
Sláva Otci atd.
 
 
7. Věčný Otče, obětuji tobě zásluhy nejdražší Krve Pána Ježíše, tvého milého Syna a svého božského Vykupitele, za své duchovní i časné potřeby; na úlevu svatých duší v očistci a hlavně těch, které nejvíce uctívaly tuto cenu našeho vykoupení a bolesti
a strasti naší drahé Matky, nejsvětější Panny Marie.
Sláva Otci atd.
Budiž stále veleben...
 
Budiž velebena Krev Pána Ježíše nyní i vždycky i po všechny věky věkův. Amen!
 

Smírná modlitba

Ó vzácná Krvi Ježíšova, nekonečná ceno za vykoupení hříšného lidstva, nápoji a lázni našich duší, jež neustále hájíš zájmy lidí u trůnu svrchovaného Milosrdenství, klaním se ti s hlubokou úctou a chtěl bych ti dáti, jak jenom dovedu, zadostučinění za křivdy a potupy, jichž se ti stále dostává od lidských tvorů a hlavně těch, kdož se opovažují drze se ti rouhati. A kdo by neblahořečil této Krvi nekonečné ceny? Kdo by se neroznítil láskou k Ježíši, který ji prolil? Čím bych byl, kdybych nebyl býval vykoupen
touto božskou Krví? Kdo ji vypustil až do poslední kapky ze žil mého Pána? Ach, byla to jistojistě láska.
Ó, té nekonečné lásky, která nám darovala tento nejhojivější balzám! Ó neocenitelný balzáme, kterýs vyprýštil ze zdroje nesmírné lásky, ach, učiň, ať tě všechna srdce, všechny jazyky mohou chváliti, velebiti a díky zahrnovati nyní i na věky. Amen.
 
 
[Pokladnice odpustkových modliteb, 1947]
 
 
 
 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio